Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
ٹŢ ӹѡҹҸóآѧѴѷا 3 ʨ.ѷا . .ä .ͧ .ѷا.... 0 7461 3127 305
  ѹ 27 Ҥ 2565 ռҪ    
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
** รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๑ **
** แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑ **
** คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน สสจ.พัทลุง **
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7(4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  7 (4)
  มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  7 วรรคสอง
  มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  มาตรา 9(8) ประกาดประกวดราคา สอบราคา
  มาตรา 9(8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
  มาตรา 9(8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  มาตรา 9(8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
  มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
  มาตรา 9(8) ที่สาธารณประโยชน์
  มาตรา 9(8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
 สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
  มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการติดตามดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

 แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสจ.พัทลุง
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
สิทธิการรับรู้ของประชาชน
แผนงานโครงการ ปี 2565 [ ธค. 2564]
แผนงานโครงการ ปี 2564 [ พย. 2563]
แผนงานโครงการ ปี 2563 [ มค. 2563]
แผนงานโครงการ ปี 2562 [ มค. 2562]
แผนงานโครงการ ปี 2561 [ มค. 2561]
แผนงานโครงการ ปี 2560 [ มค. 2560]
แผนงานโครงการ ปี 2559 [ มค. 2559]
แผนงานโครงการ ปี 2558 [ มค. 2558]
แผนงานโครงการ ปี 2557 [ มีค.2557]
แผนงานโครงการ ปี 2556 [ มิ.ย.. 2556]
 แผนงานโครงการ ปี 2555 [ 1 ต.ค. 2555]
 แผนงานโครงการ ปี 2554 [ 1 ต.ค. 2554]
 แผนงานโครงการ ปี 2553 [ 1 ต.ค. 2553]
 แผนงานโครงการ ปี 2552 [ 1 ต.ค. 2552]
(วัน เดือน ปี ที่ปรากฏ = วันที่นำประกาศขึ้นเว็บไซต์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง New
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (24 เมย.58)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 เมย.58)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ตะโหมด (1 เมย.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ7-8 รพ.กงหรา (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ7-8 รพ.ศรีนครินทร์ (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านลานช้าง (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านโคกยา (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านหัวหรัง (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านหนองธง (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (28 พค. 57)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก (18 เมย. 57)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (19 ส.ค. 56)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานต่อเติมติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคารสถานีอนามัยและงานทาสีรั้วกำแพงรอบ สอ.บ้านแพรกหา(20 พ.ค. 56)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (16 ม.ค. 56)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดถังสำเร็จรูป (28 พ.ย. 55)
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล (31 ส.ค. 55)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์สำหรับเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน (31 ส.ค. 55)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจยาบ้าและชุดตรวจกัญชา (10 ส.ค. 55)
 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7- 8 (20 ก.ค. 55)
  ประกาศสอบราคาจ้างรั่วอิฐบล๊อก (09 ก.พ. 55)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย (13 ต.ค. 54)
   ประกาศผลการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 55-56 (16 ก.ย. 54)
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [07 เม.ย. 2554]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 1 ก.ย. 2553]
  ประกาศซื้อครุภัณฑ์ทั่วไปและวัสดุทั่วไปด้วยวิธี่การทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ก.ย. 2553]
  ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 31 ส.ค. 2553]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 31 ส.ค. 2553]
  ประกวดราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 82 รายการ [ 27  ส.ค. 2553]
  ประกวดราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  5  รายการ [ 27  ส.ค. 2553]
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
  ประกวดราคาจ้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ มิ.ย. 53]
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ มิ.ย. 53]
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ [ มิ.ย. 53]
  ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีนครินทร์  (ปัญญานันทภิกขุ) " [ 21 ธ.ค. 2552]
  ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร "ตะลุงสาร" [ 11 ธ.ค. 2552]
  สอบราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรม [ 29 พ.ค. 2552]
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน จำนวน 11 เครื่อง [ 29 พ.ค. 2552] 
 
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
k สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
korn สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
korn สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
korn สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกกฎาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธฺ์ 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554
blackjack crypto casino bitcoin gambling casino btc casino games casino with bitcoin hilo winning strategy hashdice bitcoin slot games

ռҪӹǹ  Ѻ 1 Ҥ 2550
Untitled Document

Copyright 2007 © ptho.moph.go.th; All rights Reserved
ٹŢ ӹѡҹҸóآѧѴѷا
Ҥôҹ˹Ҫ鹷 2 ʨ.ѷا . .ä .ͧ .ѷا.... 074-613127 138